Contributie

In onderstaande tabel een overzicht van de contributies en jaarlijkse bijdragen. Naast de basis contributie voor de jeugd en volwassen leden, zijn er een aantal bijdragen die in rekening worden gebracht wanneer wordt deelgenomen aan wedstijdsporten.

Naast de vaste contributie en bijdragen worden aan het begin van het lidmaatschap inschrijfgeld, € 10,–, in rekening gebracht.
De contributie, incl. eventuele bijdrage en inschrijfgeld, wordt per kwartaal via automatische incasso geïncasseerd. In de laatste kolom staan de bedragen die per kwartaal worden geïnd.

CONTRIBUTIE incl. bijdrage per 1 januari 2024
Code BasisJeugd *1 Basis Volwassen Wedstrijd Zwemmen Wedstrijd Waterpolo TriatlonBasis NTB *2 Contributie
€ 176,00 € 228,00 € 30,00 € 84,00 € 49,00
Bj Bv Wz wp tb p.j. p.kw.
Bj € 176,00 € 176,00 € 44,00
Bv € 228,00 € 228,00 € 57,00
bj+wz € 176,00 € 30,00 € 206,00 € 51,50
bv+wz € 228,00 € 30,00 € 258,00 € 64,50
bj+wp € 176,00 € 84,00 € 260,00 € 65,00
bv+wp € 228,00 € 84,00 € 312,00 € 78,00
bv+tb € 228,00 € 49,00 € 277,00 € 69,25

* 1 Tot en met het jaar waarin de leeftijd van 16 jaar wordt bereikt .
(peildatum 1 januari)

* 2 NTB start licentie (€ 35,00) wordt door NTB rechtstreeks geïnd, (bij aanvraag).

Wanneer wordt deelgenomen aan het diplomazwemmen (A/B/C) is een bedrag van
€ 12,50 per diploma verschuldigd. Dit bedrag kan contact worden betaald bij het Hoofd Elementair Zwemmen (Liesbeth van Doorn), Bij de opgave voor afzwemmen.

Voor vragen of opmerkingen i.v.m. contributie en betalingen, kunt u altijd even een email sturen naar: Penningmeester@punderman.nl

Algemene punten van aandacht

 • Leden die zich tussentijds aanmelden, betalen met ingang van de volgende maand + € 10,– inschrijfgeld.
 • Leden die zich tussentijds afmelden betalen het lopende kwartaal.
 • Betaalde contributie wordt, na opzegging van het lidmaatschap, niet terugbetaald.
 • Leden die deelnemen aan wedstrijdsporten dienen voor 20 juni van elk jaar aan te geven wanneer zij willen stoppen met wedstrijdsport.
 • Stoppen NTB lidmaatschap, voor 1 november
 • Leden, die zich willen afmelden per 31 december, dienen dit te doen voor
  15 december, dit in verband met de administratie van de KNZB.
 • Opzeggen lidmaatschap van de vereniging, moet ALTIJD schriftelijk, email mag ook (penningmeester@punderman.nl) .
  Mondeling afmelden bij de trainer of kaderlid wordt niet geaccepteerd.

Vrijstellingen contributie

 • Ereleden zijn volledig vrijgesteld van contributie en jaarlijkse kosten met betrekking tot lidmaatschap van de KNZB.
 • Leden die, vanwege een blessure of ziekte, langer dan 2 maanden niet kunnen deelnemen aan trainingen of lessen, kunnen vrijstelling van contributie aanvragen bij de penningmeester. Bij akkoord wordt de basiscontributie verlaagd naar € 6,– per kwartaal. Dit bedrag is gelijk aan de jaarkosten van de KNZB, die per lid in rekening wordt gebracht. De overige bijdragen blijven bestaan.
 • Vrijwilligers, trainers, kader en bestuursleden, die niet actief zwemmen.
  (de basis contributie wordt door de vereniging betaald)

Reiskosten declaratie

De vereniging geeft een vergoeding in de reiskosten van zwem- en waterpolowedstrijden. De vergoeding is 18 eurocent per kilometer en gaat pas in als er meer dan 50 km, retour, gereden wordt. Dan kunnen alle gereden kilometers worden gedeclareerd. De declaraties inleveren bij de betreffende coach, die de declaratie inlevert bij de penningmeester.

Uitwedstrijden (waterpolo / wedstrijdzwemmen) in Helmond mogen gedeclareerd worden.