Gedragscode

Gedragscode Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Steeds vaker hoor je dat er dingen gebeuren in en om het zwembad. Om hier toch iets aan te gaan doen, heeft de KNZB een gedragscode geschreven. Hierin staat voornamelijk beschreven hoe degene die aan het zwembad staat (het kader) dient te handelen en waar op gelet dient te worden.

Gedragscode zwembranche

Huishoudelijk reglement De Punderman

De Punderman heeft voor de leden een gedragscode beschreven zoals wij denken met elkaar om te gaan. We verwachten van ieder lid dat deze gedragscode bekend is. Mocht onduidelijkheid bestaan dan mag altijd het bestuur om uitleg gevraagd worden.

Verplichtingen van leden:

 • Alle leden zijn gehouden om de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven.
 • Ze zijn verplicht de aan de vereniging verschuldigde contributie te betalen.
 • Ze worden gehouden lessen en trainingen bij te wonen.
 • Een ieder wordt geacht zwemkleding te dragen. Het zwemmen in onderbroek is niet toegestaan. Is men zwemkleding vergeten dan kan bij De Schop om een bruikleen zwembroek of badpak worden gevraagd.
 • Degenen die huidbedekkend willen zwemmen dienen over hun shirt/broek een badpak te dragen.
 • Bij verhindering dient men zich af te melden bij de daartoe aangewezen persoon.
 • Wedstrijdzwemmers nemen deel aan de clubkampioenschappen.
 • Ze zijn verplicht de in bruikleen gegeven materialen goed te onderhouden en te gebruiken.
 • Indien aan eigendommen van de vereniging en/of zwembaden enig verwijtbare schade is toegebracht, is de gebruiker voor die schade aansprakelijk.
 • Tijdens de lessen en trainingen houdt men zich aan de instructies van de trainer.
 • Leden worden geacht zich normaal te gedragen, zowel voor, tijdens en na de trainingen en/of lessen, dit geldt ook voor waterpolo-, zwemwedstrijden en triatlonwedstrijden.
 • Aanwezigheid in de kleedruimte is van korte duur.
 • Meisjes/dames en jongens/heren hebben ieder een eigen kleedruimte.
 • Ouders opgelet: vaders in het herenkleedlokaal en moeders in het dameskleedlokaal.

Maatregelen:

 • Indien een lid zich niet aan de regels houdt, zal hij/zij daar op aangesproken worden door het aanwezige kader, c.q. trainer.
 • Betrokken lid krijgt dan een waarschuwing.
 • Bij herhaling volgt opnieuw een waarschuwing en melding naar ouders en bestuur.
 • Mocht betrokken lid volharden in zijn/haar negatief gedrag, dan volgt het wegsturen naar huis. Ouders worden dan opnieuw ingelicht, hier op volgt automatisch één maand schorsing.
 • Trainer doet onmiddellijk rapportage aan het bestuur en deze zal de schorsing bevestigen.
 • Indien na de schorsing binnen drie maanden het betrokken lid weer vervalt in negatief gedrag, volgt royement welke door het bestuur naar betrokken lid schriftelijk en mondeling wordt gedaan.
 • Indien de overtreding van een lid erg zwaar is, zoals het o.a. aanbrengen van lichamelijk letsel volgt onmiddellijke schorsing door het bestuur.
 • Duiken in het ondiepe is verboden, indien een lid dit wel doet, wordt het lid van het bad verwijderd en volgt een onmiddellijke schorsing van twee trainingen.
 • Persoonlijke boetes, welke opgelegd zijn door de KNZB, dient een lid zelf te betalen.

Vertrouwenscontactpersoon

Je kunt de trainer of het bestuur aanspreken op incidenten. Deze zal de klacht of opmerking met je doornemen en een juiste afweging maken. In geval dat het gaat om een vertrouwenskwestie of zeer ongewenst gedrag kan ook onze vertrouwenscontactpersoon worden benaderd. Zie hiervoor de pagina Vertrouwenscontactpersoon.